"Na fali zmian - kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu"

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostajacych bez pracy

Czas trwania projektu październik 2016 - wrzesień 2018

Budżet projektu 1,84 mln zł

Na fali zmian to projekt partnerski współrealizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Pomorską Fundację Inicjatyw Gospodarczych, Hair Design S.C. i Amber Finance sp. z o.o.

Celem projektu jest aktywzacja zawodowa osób bezrobotnych znajdujących się w najcięższej sytuacji na rynku pracy. Dzięki udzielonemu wsparciu doradczemu uczestnicy wrócą na rynek pracy. Każdy uczestnik wypracuje z doradcą Indywidualny Plan Działania i weźmie udział w warsztatach, szkoleniach rozwojowych i stażach zawodowych, które pozwolą na podniesienie obecnych kwalifikacji lub zdobycie nowych.

Projekt skierowany jest do 140 osób (78 kobiet, 62 mężczyzn), w najcięższej sytuacji zawodowej. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat, są osobami pozostającymi bez pracy, mieszkają na terenie województwa pomorskiego i należą do co najmniej jednej kategorii: 

- Kobiety

- Osoby pow. 50 roku życia

- Osoby trwale bezrobotne

- Osoby niepełnosprawne

- Osoby o niskich kwalifikacjach (edukacja zakooczona na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej/ technikum/ szkoły zawodowej)

 

W trakcie realizacji projektu Uczestnicy będą mieli sposobność rozmowy z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy, odbędą też dwudniowe kursy:

- „Szkolenie komputerowe”,

- „ABC przedsiębiorczości”,

- „Rozwijam się”,

będą również możliwość odbycia warsztatów poszukiwania pracy. W ramach mowyższych zajęć zapewniamy: 

- Materiały dydaktyczne

- Wyżywienie

- Zwrot kosztów dojazdu.

 

W trakcie trwania projektu zapewniamy szkolenia zawodowe (każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego szkolenia zawodowego):

- Kurs zawodowy CODE 2.0,

- Kurs zawodowy Tester oprogramowania,

- Kurs Fryzjerski I stopnia,

- Kurs podstawy Rachunkowości I stopnia,

- Inne kursy dedykowane 

W ramach powyższych szkoleń zapewniamy zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną dla 10% uczestników 

 

Po przebyciu szkolenia zawodowego, uczestnicy będą odbywać 3 miesięczny staż w firmach. W trakcie realizacji staży zapewniamy:

- Badania lekarskie,

- Stypendium stażowe w wysokości 1375 zł brutto/ miesięcznie

 

Dodatkowo osobom niepełnosprawnym zapewniamy Asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Biuro Partnera Projektu „Na Fali Zmian” pod adresem: 

Amber Finance Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 67/69, 81-850 Sopot

Osoba do kontaktu Paweł Zmaczyński

Adres mailowy nafalizmian@balticgroup.pl

Telefon kontaktowy +48 58 380 09 97