Słowniczek

 • Przedmiot leasingu – przedmiot, który klient chce użytkować: samochód osobowy, koparka, prasa krawędziowa, komputer, oprogramowanie itp. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie klienta (leasingobiorcy), a zakup wskazanego przedmiotu po stronie firmy leasingowej (leasingodawcy).
 • Leasingodawca – firma leasingowa, finansująca zakup przedmiotu leasingu, a następnie przekazująca go do użytkowania osobom trzecim w zamian za okresowe płatności.
 • Leasingobiorca (korzystający) – klient użytkujący przedmiot leasingu, w zamian za okresową spłatę rat leasingowych. Raty najczęściej płacone są miesięcznie, rzadko zdarzają się inne okresy.
 • Dostawca – podmiot sprzedający przedmiot leasingu, który będzie następnie użytkowany przez leasingobiorcę.
 • Okres umowy leasingu – okres trwania umowy leasingu, od dnia jej zawarcia, do dnia zakończenia przewidzianego umową leasingu.
 • Opłata administracyjna – opłata za czynności przygotowawcze związane z przygotowaniem i zawarciem umowy leasingu.
 • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – pierwsza płatność na rzecz leasingodawcy, z tytułu nabycia przedmiotu leasingu oraz oddania go do użytkowania
 • Rata leasingowa – okresowe świadczenie pieniężne korzystającego stanowiące część wynagrodzenia finansującego, z tytułu nabycia oraz oddania do używania albo używania i pobierania pożytków, którego wysokość oraz terminy wpłat określone są w umowie leasingu.
 • Wskaźnik – procentowo wyrażona wysokość raty leasingowej wobec wartości przedmiotu leasingu.
 • Całkowity koszt leasingu – procentowo wyrażona wysokość sumy opłat, rat leasingowych oraz wartości wykupu wobec wartości przedmiotu leasingu.
 • Wartość wykupu (końcowa, rezydualna) – uzgodniona w umowie leasingu wartość przedmiotu leasingu, po upływie okresu umowy leasingu. Po jej uregulowaniu przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy
 • Wartość zdyskontowana – zostaje wyliczona w przypadku zakończenia umowy leasingu przed jej zakładanym okresem, poprzez zdyskontowanie sumy rat pozostałych do końca planowego okresu umowy leasingu.
 • Normatywny okres amortyzacji – to okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych (określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych), zrównują się z wartością początkową środków trwałych. Dla wartości niematerialnych i prawnych okres ustalony odpowiednio w art. 16 - dla podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych lub art. 22 dla opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych