Zapytanie ofertowe „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

Image and video hosting by TinyPic

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE

ŚWIADCZENIA USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY W PROJEKCIE

„Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

 

 

I.              ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

 

Amber Finance Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 807/4, 81-810 Sopot

KRS: 0000385076, NIP: 5851460655

 

II.            INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

 

1.    Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”, zwanym dalej Projektem.

2.    Projekt, w tym wynagrodzenie za realizację Zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym, są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie, Działanie 05.02.: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie: 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

3.    Nr Umowy: RPPM.05.05.02-22-0158/15

4.    Okres realizacji Projektu: 1.10.2016 r. - 30.09.2018 r.

5.    Uczestnikami Projektu będzie 140 osób w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, należących do wszystkich poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

III.           TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

IV.          PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Opracowanie strategii poszukiwania pracy dla uczestników w zależności od ukończonych przez nich kursów i staży, oraz przeprowadzenie pośrednictwa pracy – zawierającego m.in.

  • indywidualne spotkania z uczestnikami projektu, aktywizujące i monitorujące  w poszukiwaniu zatrudnienia,
  • pozyskiwaniu oferty pracy, zgodnych z profilem uczestnika,
  • monitorowanie ogłoszeń z ofertami pracy,
  • wyszukiwanie targów pracy,
  • nawiązywanie współpracy z pracodawcami i agencjami zatrudnienia,
  • organizowanie spotkania i rozmowy o pracę

 

Spotkania z pośrednikiem pracy są obowiązkową formą wsparcia, skierowane do uczestników projektu.

 

 

V.            ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Całość zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu pośrednictwa pracy na rzecz maksymalnie 140 Uczestników Projektu, łącznie maksymalnie 560 godzin (140 osób x 2 spotkania x 2 h spotkania), tj. w wymiarze po 4 godziny (60 min) na rzecz 1 uczestnika.

2.    Zamówienie obejmujące świadczenie usługi łącznie na rzecz maksymalnie 140 Uczestników Projektu zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

3.    Usługa będzie świadczona na terenie województwa pomorskiego w miejscu wskazanym i zapewnionym przez Zamawiającego w zależności od miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu.

4.    Usługa będzie świadczona w okresie do lipca 2018 r.

5.    W ww. okresie Zamawiający będzie sukcesywnie kierował poszczególnych Uczestników Projektu do Wykonawcy, określając termin realizacji usługi.

6.    Uczestnicy Projektu są zobowiązani do korzystania z usługi. Wykonawca będą indywidualnie kontaktować się z Uczestnikami, motywować ich do udziału w poradnictwie i wskazywać terminy odbycia poradnictwa.

 

VI.          CPV

 

1)    CPV: 79611000-0 - Usługi poszukiwania pracy

 

VII.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.    Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w związku z czym oferty mogą składać jedynie osoby fizyczne, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

a)    ukończone studia wyższe;

b)    ukończenie szkoleń/studium/studiów z zakresu ogólnie pojętego wsparcia w pośrednictwie pracy dla osób bezrobotnych;

c)    min. 2 letnie doświadczenie w pracy pośrednika pracy.

 

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia.

 

VIII.        SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

1)    Złoży w ofercie  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)    Załączy do oferty:

a)    na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.a: poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

b)    na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.b-c: pozostałych dokumentów tj. dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, certyfikatów/zaświadczeń ukończenia kursów/szkoleń, referencji, umów o pracę, zakresów czynności, umów cywilno - prawnych itp.

 

 

IX.          KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

 

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert:

1)    Cena - kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę usługi: 60%

2)    Kwalifikacje: 20%

3)    Wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej: 20%

 

X.            OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

 

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

 

a)    za zaoferowaną cenę brutto – max. 60 pkt. (60%)

Ocena zostanie dokonana według wzoru: W = 0,65 x (NC/OC) x 100, gdzie:

·         NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców

·         OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie

 

b)    za kwalifikacje – max. 20 pkt. (20%), w tym:

·         za wykształcenie wyższe: 5 pkt.

·         studia podyplomowe lub kursy/szkolenia: 5 pkt.

·         za doświadczenie w pracy pośrednika pracy: 10 pkt.

 

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie/skany dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz pozostałych dokumentów tj. dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, certyfikatów/zaświadczeń ukończenia kursów/szkoleń, referencji itp.

 

c)    za wynik rozmowy kwalifikacyjnej – max. 20 pkt. (20%),

 

Wszyscy Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

XI.          TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferty należy składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia niniejszego zapytania, tj. do dnia 04.08.2017r., do godz. 15:00.

2.    Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

 

XII.         SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty mogą być składane:

1.    w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na realizację świadczenia usługi prowadzenia Pośrednictwa Pracy w Projekcie „Na Fali Zmian”” w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Amber Finance Sp. z o.o. ul. 3 Maja 67/69, 81-850 Sopot,

a)    w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: nafalizmian@balticgroup.pl, wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na realizację świadczenia usługi prowadzenia Pośrednictwa Pracy w Projekcie „Na Fali Zmian””

 

 

XIII.        SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Ofertę należy sporządzić:

a)    na piśmie,

b)    w języku polskim,

c)    na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

d)    składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

2. Do oferty należy dołączyć:

a)    dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

b)    dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o której mowa w pkt. X.b niniejszego zapytania ofertowego.

c)    propozycja tematyczna formy pracy z Uczestnikiem

3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ofercie stawki za 1 godzinę usługi. Za realizację usługi na rzecz 1 osoby w wymiarze łącznie 4 godzin Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 4-krotności ww. stawki godzinowej.

4. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usługi, w tym koszty przejazdów, itp.

5. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia jest ceną brutto obejmującą składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli Wykonawca będzie świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, cena ta zawiera podatek VAT.

6. Jeżeli cena oferty jest niższa o 50% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w szczególności nie uwzględnia realnych kosztów związanych ze świadczeniem usług (kosztów przejazdów), Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy uzasadnienia oferowanej ceny w terminie 2 dni, a jeżeli nie uzyska takiego uzasadnienie bądź otrzymane uzasadnienie będzie budzić wątpliwości co do możliwości należytego wykonania usługi, oferta podlega odrzuceniu.

 

 

XIV.       ODRZUCENIE OFERT

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

a)    złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

b)    niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,

c)    niekompletne,

d)    zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego.

 

XV.        WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

 

1.    W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru 1 Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała najwyższą pozycję w rankingu ofert.

2.    Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.    Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.

4.    Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

5.    Umowa nie może zostać zawarta z Wykonawcą:

a)    Który jest jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, lub

b)    Którego obciążenie wynikające z zaangażowania w projektach wyklucza możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych osobie, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

 

XVI.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

1)    jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,

2)    wszystkie oferty zostały odrzucone,

3)    jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.

 

XVII.      ZMIANA UMOWY

 

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:

a.    przedłużenia terminu realizacji usługi (w szczególności w razie przedłużenia okresu rekrutacji do Projektu),

b.    zmniejszenia liczby Uczestników skierowanych do Wykonawcy w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizacją zamówienia w pierwotnym wymiarze,

c.    zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,

d.    udzielenia zamówienia dodatkowego,

e.    innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

 

XVIII.    UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

XIX.       ZASADY WYKLUCZENIA

 

Zamówienie nie może być udzielone:

1)    podmiotom powiązanym z Amber Finance Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Amber Finance Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Amber Finance Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Amber Finance Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) pracownikom Partnerów Projektu (Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku, Hair Design S.C., Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych).

 

 

XX.        SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają    opublikowaniu na stronie internetowej Zamawiającego www.balticgroup.pl. Dodatkowo Zapytanie Oferta podlega wysłaniu do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

 

XXI.       ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

a.    Załącznik nr 1 - wzór oferty

 

XXII.      KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z p. Pawłem Zmaczyńskim – tel. +48 58 380 09 97, e-mail: nafalizmian@balticgroup.pl

 

Sopot, 28.07.2017 r.