Zapytanie ofertowe „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE

ZATRUDNIENIA TRENERA DO PRZYGOTOWANIA PROGRAMU I ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEPOWADZENIA SZKOLENIA „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

w projekcie  „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”

 

 

I.              ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

 

Amber Finance Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 807/4, 81-810 Sopot

KRS: 0000385076, NIP: 5851460655

 

II.            INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

 

1.    Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu”, zwanym dalej Projektem.

2.    Projekt, w tym wynagrodzenie za realizację Zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym, są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie, Działanie 05.02.: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie: 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

3.    Nr Umowy: RPPM.05.05.02-22-0158/15

4.    Okres realizacji Projektu: 1.10.2016 r. - 30.09.2018 r.

5.    Uczestnikami Projektu będzie 140 osób w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, należących do wszystkich poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

III.           TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

IV.          PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przeprowadzenie szkolenia pt. „ABC przedsiębiorczości” z jednoczesnym przedstawieniem programu szkolenia. Celem szkolenia jest poszerzenie zakresu kompetencji kluczowych oraz kompetencji interpersonalnych niezbędnych na każdym stanowisku pracy. Szkolenie rozwojowe, którego celem jest zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy związanej z własnym rozwojem zawodowym, powinno zawierać następujące elementy:

-        podstawy finansów i analizy finansowej,

-        prawnych aspektów pracy i prowadzenia działalności gospodarczej,

-        praca z klientem trudnym i wymagającym,

-        telemarketing,

 

Szkolący powinien zawrzeć w proponowanym programie szkolenia w.w. elementy oraz ewentualnie przedstawić dodatkowe, które jego zdaniem uzupełnią je, z jego punktu widzenia, o ważne zagadnienia do realizacji celu szkolenia.

 

V.            ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Całość zamówienia obejmuje obejmuje zatrudnienie trenera do przygotowania programu i świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pt. „ABC przedsiębiorczości” w ramach Treningu Umiejętności Miękkich (TUM) na rzecz maksymalnie 10 Uczestników Projektu – 1 grupa, w łącznym wymiarze 16 godzin (1 gr x 8 h x 2 dni), grupa odbędzie 2 dni szkolenia.

2.    Zamówienie jest podzielone na części.

3.    Zamówienie obejmujące świadczenie usługi łącznie na rzecz 1 grupy dla łącznie maksymalnie 10 Uczestników Projektu zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.    Usługa szkoleniowa będzie świadczona na terenie województwa pomorskiego w miejscu wskazanym i zapewnionym przez Zamawiającego w zależności od miejsca zamieszkania Uczestników Projektu.

5.    Usługa szkoleniowa będzie świadczona w okresie do września 2018 r.

6.    W ww. okresie Zamawiający będzie sukcesywnie kierował poszczególnych Uczestników Projektu do Wykonawcy, określając termin realizacji usługi.

7.    Uczestnicy Projektu są zobowiązani do korzystania z usługi szkoleniowej. Wykonawca będą indywidualnie kontaktować się z Uczestnikami, motywować ich do udziału w szkoleniu i wskazywać terminy odbycia szkolenia przez grupę do której jest przydzielony.

 

VI.          CPV

 

1)    CPV: 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

2)    CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

 

VII.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.    Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w związku z czym oferty mogą składać jedynie osoby fizyczne (doradcy zawodowi), w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

a.    ukończone studia wyższe;

b.    min. 24 -miesięczne doświadczenie w pracy doradcy zawodowego/bankowego/finansowego/konsultanta przedsiębiorczości;

c.    doświadczenie w zakresie prowadzenie min. 10 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości/zakładania działalności/analizy finansowej;

d.    doświadczenie we współpracy z firmami w zakresie zarządzania/doradztwa/finansów;

 

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia.

 

VIII.        SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:

1)    Złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)    Załączy do oferty:

a)    na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.a: poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

b)    na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.b-d: pozostałych dokumentów tj. certyfikatów/zaświadczeń ukończenia kursów/szkoleń, referencji, umów itp.

 

IX.          KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

 

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert:

1)    Cena - kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę usługi szkoleniowej: 60%

2)    Kwalifikacje: 20%

3)    Program szkolenia: 20%

 

X.            OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

 

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%), w tym:

 

a)    za zaoferowaną cenę brutto – max. 60 pkt. (60%)

Ocena zostanie dokonana według wzoru: W = 0,6 x (NC/OC) x 100, gdzie:

·         NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców

·         OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie

 

b)    za kwalifikacje – max. 20 pkt. (20%), w tym:

·         za wykształcenie magisterskie: 5 pkt.

·         min. 24-miesięczne doświadczenie w pracy doradcy zawodowego/bankowego itp;  5 pkt

·         min. 24-miesięczne doświadczenie w zakresie prowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości/zakładania działalności/analizy finansowej: 5 pkt

·         doświadczenie we współpracy z firmami w zakresie zarządzania/doradztwa/finansów: 5 pkt

 

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, Wykonawca dołączy do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie/skany dyplomu ukończenia studiów magisterskich  oraz pozostałych dokumentów tj. certyfikatów/zaświadczeń ukończenia kursów/szkoleń, referencji itp.

 

c)    za program szkolenia – max. 20 pkt. (20%), w tym:

·         zgodność zakresu programu szkolenia z zapytaniem ofertowym: max. 10 pkt.

·         Dostosowanie zakresu programu szkolenia do potrzeb w zakresie prowadzenia firmy w polskich uwarunkowaniach ekonomicznych i podatkowych: max. 10 pkt.

  

XI.          TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferty należy składać w terminie 5 dni od daty upublicznienia niniejszego zapytania, tj. do dnia 26.07.2018r., do godz. 15:00.

2.    Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

 

XII.         SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty mogą być składane:

1.    w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na zatrudnienie trenera do przygotowania programu i świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia „ABC przedsiębiorczości” w Projekcie „Na Fali Zmian”” w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Amber Finance Sp. z o.o. ul. 3 Maja 67/69, 81-850 Sopot,

a)    w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: nafalizmian@balticgroup.pl, wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „„Oferta na zatrudnienie trenera do przygotowania programu i świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia „ABC przedsiębiorczości” w Projekcie „Na Fali Zmian””.

 

 XIII.        SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Ofertę należy sporządzić:

a)    na piśmie,

b)    w języku polskim,

c)    na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

d)    składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.

2. Do oferty należy dołączyć:

a)    dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

b)    dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o której mowa w pkt. X.b niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ofercie stawki za 1 godzinę usługi szkolenia. Za realizację usługi na rzecz 1 grupy w wymiarze 16 godzin Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 16to-krotności ww. stawki godzinowej.

4. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usługi, w tym koszty przejazdów, itp.

5. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia jest ceną brutto obejmującą składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli Wykonawca będzie świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, cena ta zawiera podatek VAT.

6. Jeżeli cena oferty jest niższa o 50% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w szczególności nie uwzględnia realnych kosztów związanych ze świadczeniem usług (kosztów przejazdów), Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy uzasadnienia oferowanej ceny w terminie 2 dni, a jeżeli nie uzyska takiego uzasadnienie bądź otrzymane uzasadnienie będzie budzić wątpliwości co do możliwości należytego wykonania usługi, oferta podlega odrzuceniu.

 

 XIV.       ODRZUCENIE OFERT

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

a)    złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

b)    niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,

c)    niekompletne,

d)    zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego.

 

XV.        WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

 

1.    W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona wyboru 1 Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała najwyższą pozycję w rankingu ofert.

2.    Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru.

3.    Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.

4.    Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

5.    Umowa nie może zostać zawarta z Wykonawcą:

a)    Który jest jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, lub

b)    Którego obciążenie wynikające z zaangażowania w projektach wyklucza możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych osobie, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

 XVI.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:

1)    jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,

2)    wszystkie oferty zostały odrzucone,

3)    jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.

 

XVII.      ZMIANA UMOWY

 

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:

a.    przedłużenia terminu realizacji usługi (w szczególności w razie przedłużenia okresu rekrutacji do Projektu),

b.    zmniejszenia liczby Uczestników skierowanych do Wykonawcy w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizacją zamówienia w pierwotnym wymiarze,

c.    zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,

d.    udzielenia zamówienia dodatkowego,

e.    innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

 

XVIII.    UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

XIX.       ZASADY WYKLUCZENIA

 

Zamówienie nie może być udzielone:

1)    podmiotom powiązanym z Amber Finance Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Amber Finance Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Amber Finance Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Amber Finance Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) pracownikom Partnerów Projektu (Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku, Hair Design S.C., Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych).

  

XX.        SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają opublikowaniu na stronie internetowej Zamawiającego www.balticgroup.pl. Dodatkowo Zapytanie Oferta podlega wysłaniu do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

 

XXI.       ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

a.    Załącznik nr 1 - wzór oferty

 

XXII.      KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z p. Pawłem Zmaczyńskim – tel. +48 58 380 09 97, e-mail: nafalizmian@balticgroup.pl